روزنامه های خارجی

پایگاه اینترنتی کانترپانچ
پایگاه اینترنتی نیشن
اندیشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن
پایگاه اینترنتی تلگراف لندن
روزنامه صهیونیستی معاریو
پایگاه اینترنتی «تاون‌هال»