سندرز هم درباره اغتشاشات ایران واکنش نشان داد

«برنی سندرز» نامزد مورد حمایت دموکرات‌ها در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری به اغتشاشات اخیر در ایران واکنش نشان داد.

این سناتور دموکرات با دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل در این باره ادعا کرد: این حق همه مردم است که علیه دولت شان اعتراض کنند.

نامزد مورد حمایت دموکرات ها در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا در ادامه بی آنکه به اقدامات خشونت بار و مشکوک اغتشاش گران اشاره ای داشته باشد، مدعی شد: دولت ایران باید به این حق احترام گذاشته و ندای هزاران ایرانی را که برای ایجاد فرصت ها و آینده ای بهتر در این کشور به تظاهرات پرداخته اند را مورد توجه قرار دهد.
منبع: مهر