هوای «ناسالم» به تهران بازگشت

پس از چند روز هوای پاک، بار دیگر هوای تهران ناسالم شد.
 براساس مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 امروز 10 بهمن ماه در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

همچنین براساس شاخص کنترل کیفیت هوا، هم اکنون شاخص 112 بر هوای تهران حاکم و برای گروههای حساس ناسالم گزارش شده است.

فارس