مسأله اصلی، مردمی کردن اقتصاد

کلیپ صوتی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مردمی کردن اقتصاد