این مطلب ۹۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۶

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

شانزدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۳۳۸ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۵

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

پانزدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۰۷ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۴

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

چهاردهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۵۱۲ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

يازدهمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۴۲۶ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۰

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

دهمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۹۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۹

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

نهمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۸۳ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۸

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

هشتمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۳۲۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۷

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

هفتمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۹۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۶

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

ششمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۸۳ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۵

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

پنجمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

صفحات

image