این مطلب ۴۱۸ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۲۲و۲۳و۲۴

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

آخرين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۵۹۴ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۲۰

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

بيستمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۶۳۴ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۹

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

نوزدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۹۰۶ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۸

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

هيجدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۸۸۱ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۷

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

هفدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۰۸۸ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

يازدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۹۵۹ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۸

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

هشتمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۷۴۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۵

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

پنجمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۵۲۳۹ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۴

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

 چهارمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۲۹۱ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۳

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

 سومين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

صفحات

image