این مطلب ۴۲ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۱

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

یازدهمین  شماره این نشریه در سال ۱۴۰۱ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۴۱۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

اولین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۱ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۰۱۲ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۲

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

دوازدهمین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۷۴۷ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۹

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

نهمین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۹۳۹ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۸

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

هشتمین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۸۶۹ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۷

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

هفتمین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۳۱۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۶

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

ششمین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۸۵۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۳

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

سومین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۷۷۲ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۲

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

دومین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۷۸۷ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

اولین شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

صفحات

image