این مطلب ۲۹۸ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۲۳

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

بیست و سومین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۳۵۶ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۲۲

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

بیست و دومین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۷۵۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۲۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

بیست و یکمین  شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۵۰۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۲۰

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

بیستمین  شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۷۷۴ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۱۸

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

هیجدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۷۲۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۳

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

سیزدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۶۰۸ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۲

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

دوازدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۴۷۲ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۲۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

بيست و یکمین شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۸۶۹ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۶

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

شانزدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

 

این مطلب ۱۶۹۸ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۴

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

چهاردهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

صفحات

image