این مطلب ۲۵۳ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۳

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

سیزدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۹۹ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۲

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

دوازدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۱۱۷ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۲۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

بيست و یکمین شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۴۶۱ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۶

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

شانزدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

 

این مطلب ۱۴۱۱ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۴

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

چهاردهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۴۰۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۳

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

سیزدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۵۸۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۲

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

دوازدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۴۳۲ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۹

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

نهمین شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۳۰۱۹ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۷

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

هفتمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

image