مقام معظم رهبری: جهاد سردار شهید قاسم سلیمانی جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت اورا شهادت بزرگی قرار داد. حاج قاسم باید همینجور به شهادت میرسید. خوشا به حال حاج قاسم که به آرزویش رسید. او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود.۱۳۹۸/۱۰/۱۳
گاهنامه
ویژه هادیان و مسئولان سیاسی _ پاییز ۱۳۹8
گاهنامه
ویژه هادیان و مسئولان سیاسی _ زمستان 1397
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -پاييز ۱۳۹۷
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -خرداد ماه ۱۳۹۷
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -فروردين ماه ۱۳۹۷
گاهنامه سیاسی
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - مهر 1395

صفحات