کاریکاتور

توصیه به نامزدهای انتخاباتی مجلس

طرح: مسعود شجاعی طباطبایی