این مطلب ۱۳۶۳ بار خوانده شده

ویژگی ها و مختصات مجلس در تراز نظام اسلامی

حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش، هم فکر ، با اراده  و مستقل است که به خود سازمان می دهد ؛ ملت ما  در جریان تکامل انقلابی خود ، از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و و به برکت انقلاب اسلامی که ثمره آن  نظام جمهوری اسلامی ایران که در واقع حاصل نظر ،خواست و انتخاب مردم انقلابی ایران است، به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و جامعه نمونه(اسوه) خود را با موازین اسلامی بنا نهاد.

image