بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران
هوای تهران همچنان آلوده است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هوای تهران همچنان آلوده است.
 بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، شاخص آلودگی هوا همچنان ناسالم برای گروه های حساس جامعه است.

شاخص آلودگی هوا ۱۰۸ است.

 

 

فارس