گاهنامه هادی
شماره: 
02

موضوع : تبيين گفتمان مقام معظم رهبري درمورد بايسته‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتي

تاریخ: 
91/09/27