این مطلب ۶۲۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۲

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

دومين شماره این نشریه در سال ۱۴۰۱ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۴۶۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۹

نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

نوزدهمين شماره این نشریه در سال ۱۴۰۰را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۹۲۸ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۲۴

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

بیست و چهارمين  شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۱۶۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۱۹

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

نوزدهيمن  شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۰۲۶ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۶

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

شانزدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۱۸۵ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۵

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

پانزدهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۹۷۷ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۴

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

چهاردهمین شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۱۵۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

يازدهمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۵۵۸ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۰

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

دهمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۳۳۷ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۹

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

نهمين شماره این نشریه در سال ۹۹ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

صفحات

image