بررسی کوتاه ابعاد انقلاب اسلامی ایران

اهداف انقلاب اسلامی: 1- تاسیس جمهوری اسلامی2- نفی استبداد داخلی و براندازی رژیم ستمشاهی 3- استقلال سیاسی4- استقرار جهت اجرای عدالت 5- اجرای قوانین اسلامی واحکام اجتماعی و حکومتی اسلام6- حفظ ارزشها و کرامت انسانی 7- آزادی انسان توام با مسئولیت در برابر خداوند8- مبارزه با انواع فساد 9- توجه به حقوق زنان براساس حدود شرعی10- نفی استعمار و سلطه خارجی 11- تقویت مبانی اسلام و مسلمین در حوزه جهانی12- ایجاد محیط سالم جهت گسترش مبانی اخلاقی13- حمایت از مظلومان جهان14- ایجاد امت واحده اسلامی15- زمینه سازی جهت استقرار حکومت جهانی و قرآنی مهدی موعود (عج)