1400/10/13 - 04:15
مقام معظم رهبری: جهاد سردار شهید قاسم سلیمانی جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت اورا شهادت بزرگی قرار داد. حاج قاسم باید همینجور به شهادت میرسید. خوشا به حال حاج قاسم که به آرزویش رسید. او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود.۱۳۹۸/۱۰/۱۳
1398/08/06 - 11:35
گاهنامه
ویژه هادیان و مسئولان سیاسی _ پاییز ۱۳۹8
1397/12/19 - 10:57
گاهنامه
ویژه هادیان و مسئولان سیاسی _ زمستان 1397
1397/07/14 - 17:30
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -پاييز ۱۳۹۷
1397/03/12 - 17:28
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -خرداد ماه ۱۳۹۷
1397/01/11 - 17:21
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -فروردين ماه ۱۳۹۷
1395/08/11 - 14:21
گاهنامه سیاسی
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - مهر 1395

صفحات