این مطلب ۲۸۸۴ بار خوانده شده

ضرورت حفظ انسجام ملی

به دنبال تصویب FATF درمجلس فضای سیاسی کشور دچار التهاب شده وهر یک از موافقین ومخالفین آن با شدت وحرارت زیاد به دفاع ازتصمیم خود و حمله به گروه مقابل مشغول هستند. دراین خصوص توجه به چندملاحظه ضروری است:
۱ .بررسی کارشناسی موضوع بیانگر ایرادات جدی به محتوای FATF است که درحال و آینده میتواند سیاست های کلی نظام اسلامی و پیشبرد راهبردهای منطقه ای آن را با مشکل مواجه نماید و دفاع وزیر امور خارجه نیز موید آن بود که این پروتکل،آوردهِ چندانی برای ما نخواهدداشت و دفاع مدافعان آن با نوع استدلال آقای ظریف در دفاع از FATF رنگ باخته است.

image