ضرورت حفظ انسجام ملی

به دنبال تصویب FATF درمجلس فضای سیاسی کشور دچار التهاب شده وهر یک از موافقین ومخالفین آن با شدت وحرارت زیاد به دفاع ازتصمیم خود و حمله به گروه مقابل مشغول هستند. دراین خصوص توجه به چندملاحظه ضروری است:
۱ .بررسی کارشناسی موضوع بیانگر ایرادات جدی به محتوای FATF است که درحال و آینده میتواند سیاست های کلی نظام اسلامی و پیشبرد راهبردهای منطقه ای آن را با مشکل مواجه نماید و دفاع وزیر امور خارجه نیز موید آن بود که این پروتکل،آوردهِ چندانی برای ما نخواهدداشت و دفاع مدافعان آن با نوع استدلال آقای ظریف در دفاع از FATF رنگ باخته است.