کاریکاتور

وحشت آمریکا از اتحاد ایران و چین

کارتونیست عباس گودرزی

.